Kundecases

Oversigt over afholdte kurser og forløb

2019 – Workshop for AKT konsulenter på Roskilde Rådhus
2019 – Workshop for ledere i Hvidovre kommune
2019 – ”Mindfulness i arbejdslivet” for alle medarbejdere i Lejre kommune.
2019 – Mindfulness instruktør uddannelse for personalet Psykiatrien Sankt Hans
2019 – 2 x workshop for alle lærerne på Engstrandskolen i Hvidovre
2019 – Efteruddannelse for pædagoger i Børnehaverne i Lejre Kommune
2019 – Pædagogisk dag for AKT lærere i Roskilde Kommune
2018 -” Mindfulness i arbejdslivet” for medarbejdere på afd. Fjorden Sct. Hans i Roskilde.
2018 – ”Mindfulness i arbejdslivet” for alle medarbejdere i Lejre kommune.
2018 – Opfølgning for pædagogerne og pæd. personale på Hvalsø skole.
2018 – Efteruddannelse for lærere i indskolingen på Hvalsø skole.
2017- Workshop for NNOPU, et netværk af forskere og praktikere der arbejder med mfn.
2017- Undervisning på læreruddannelsen. på UCSJ ABSALON Campus Roskilde
2017 – Efteruddannelse for lærere og pædagoger på skoler/SFO i Lejre Kommune.
2017 – Foredrag/event/workshop for alle interesserede på Allerød privat skole.
2017 – Pædagogisk dag for alle medarbejderne på Bavnehøj efterskole.
2017 – Projekt «Vær i ro med dig selv « for lærere på Tove Ditlevsens skole i Kbh.
2016 – Undervisning på lærerudd. på UCSJ-Absalon i Roskilde og Vordingborg.
2016 – Efteruddannelse for lærere og pædagoger på skoler/SFO i Lejre Kommune
2015 – Efteruddannelse for pædagogerne på Hvalsø Skole.
2014 – Workshop og foredrag til særligt sensitive børn. Foreningen sensitive børn.
2014 – Efteruddannelse for lærere på mellemtrinnet på Hvalsø Skole.
2014 – Pædagogisk dag for alle medarbejderne på Bornholms Frie Idrætsskole

Mindfulness instruktør uddannelse for personalet på Sankt Hans 2019
5 dages uddannelsesforløb, hvor deltagerne vil lære at instruere patienter og medarbejdere i mindfulness og på den måde opnå øget sundhed og trivsel. Uddannelsen er på 29 lektioner/timer som veksler imellem undervisning, teori, kropsbevidsthedstræning, bevægelse og øvelser samt supervision.

Mindfulness for medarbejdere på Sankt hans i Roskilde start 2018
” Skab fokus, overblik og glæde” Kurset var på 6 x 2 timer for 16 medarbejdere og gav deltagerne konkrete anvisninger på, hvordan de kunne træne deres mentale og kropslige helbred via mindfulness og hvordan mentale strategier så som tålmodighed, venlighed og accept kunne hjælpe dem til større rummelighed og egen omsorg

2 x workshop for alle lærerne på Engstrandskolen i Hvidovre
Jeg blev kontaktet af skoleleder Thomas, som gerne ville give alle lærerne en introduktion til mindfulness og værktøjer i forhold til at bruge det i skolen. Det blev til 2 workshop med 30 deltagere på hvert hold.

  1. Workshop kl. 09.00 – 11.30 for lærerne fra 6. klasse og opefter.
  2. Workshop kl. 12.30 – 15.00 for lærerne fra 0. klasse til og med 5. klasse.

Efteruddannelse for pædagoger i børnehaven 2019
”Skab trivsel, overskud og ro” med mindfulness som pædagogisk redskab. Kurset var på 5 x 3 timer for pædagogisk personale og gav deltagerne konkrete anvisninger på hvordan man udvikler børns opmærksomhed, koncentrationsevne, kropsbevidsthed, empati for sig selv og andre og at lære børn at finde roen inden i dem selv – der blev lagt vægt på korte, simple og sjove øvelser, hvor vi inddrog fantasi, humor og leg så meget som muligt.

Mindfulness for alle medarbejdere i Lejre kommune start 2018

Jeg blev kontaktet af Lejre kommunes hovedudvalg, som var i gang med at planlægge en række ”kom og vær med aktiviteter” for kommunens medarbejdere og bla. ville de gerne tilbyde medarbejderne kursus i mindfulness. Det blev til 2 kursusgange á 3 timer for 41 deltagere.

Efteruddannelse for lærere og pædagoger på skoler/SFO i Lejre Kommune.    
På baggrund af de gode resultater og evalueringer fra deltagerne, blev der igangsat endnu to kurser for lærere og pædagoger i Lejre kommune med start januar 2017. Der var 18 deltagere, som blev fordelt på et formiddagshold og et eftermiddagshold. Kurserne løb over 6 gange á 3 timer og der blev endvidere afholdt en opfølgningsgang for begge hold medio maj.

Mindfulness for lærere og pædagoger på skoler/SFO i Lejre Kommune,
På baggrund af en beslutning i “Inklusionsgruppen” i Lejre kommune ultimo 2015 blev jeg bedt om at planlægge et kurser for lærere og pædagoger med start i januar 2016.  Deltagerne blev udpeget af ledelserne på de interesserede skoler.  Hovedparten af skoler og SFO´er i kommunen udpegede deltagere, i alt 22, som blev fordelt på et formiddagshold (8.30-11.30) med 14 og et eftermiddagshold (14-17) med 8 deltagere. 

Kurset havde fokus på mindfulnesstræning som værktøj til at tackle oplevet pres, travlhed og stresssymptomer i hverdage, men tillige som trivselsfremmende metode i skole og SFO og som en understøttelse for den inklusionsopgave, som folkeskolen skal håndtere.

Kurset løb over 6 gange á 3 timer. Det blev afviklet, så det var muligt for deltagerne at arbejde med ”hjemmeøvelser” og træning mellem hver kursusgang. Der blev endvidere afholdt en opfølgningsgang for begge hold medio maj.

Mindfulness for lærere på mellemtrinnet på Hvalsø Skole. Start 2014

Tidl. Skoleleder Kurt Sørensen fik af mig et oplæg om kompetencegivende efteruddannelsen i ”Mindfulness i skolen” for 16 skolelærere på mellemtrinnet (4., 5. og 6. klasse) på Hvalsø Skole.

Forløbet strakte sig over 5 kursusgange á 3 timer og omfattede undervisningsmateriale, guidede øvelser, lærervejledning og baggrundsstof. Efterfølgende har jeg i samarbejde med lærerne implementeret Mindfulness i alle klasserne.

Pædagogisk dag for AKT lærere i Roskilde start 2019
En hel dag på 7 timer. Hvor 30 AKT lærere fik en introduktion til mindfulness og hvor formålet var at få værktøjer til at regulere børns stressniveau og til at skabe bedre trivsel i fællesskaberne samt redskaber til øge elevernes koncentration og opmærksomhed.

Mindfulness opfølgning for pædagogerne og pædagogisk personale på Hvalsø skole 2018
Kurset var på 3 x 2 timer med opstart i august 2018. Temaet var kreativitet, hvor deltagerne skulle fremstille en personlig mandala og hvor jeg guidede dem igennem forløbet via mindfulness øvelser og en fantasirejse. De fik efterfølgende undervisningsmaterialet og øvelserne, som de direkte kunne gå ud og bruge i et forløb i klasserne eller i SFOregi.

Mindfulness for lærere i indskolingen på Hvalsø skole, start 2018
Skoleleder Lars Hansson henvendte sig til mig, for at få et kursus i mindfulness for alle indskolingslærerne. Forløbet strakte sig over 5 kursusgange á 3 timer for 14 deltagere og omfattede undervisningsmateriale, guidede øvelser/lydfiler, lærervejledning og teori. Opstart marts 2018

Mindfulness for pædagogerne på Hvalsø Skole. 2017
Pædagogerne fra Hvalsø skole henvendte sig til mig for at få et kursus i Mindfulness, så de kunne bruge det i den understøttende undervisning og i samarbejde med de lærere, som allerede havde fået et kursus. Jeg aftalte derfor med leder i SFO Rikke Fjeldsted og souschef Jette Olsen at etablere et forløb over 6 gange á 3 timer for alle pædagogerne på Hvalsø skole.

Kurset startede med en fælles introduktion med et oplæg om mindfulness. Pædagogerne blev fordelt på to hold, ét for indskolingens pædagoger med 16 deltagere og ét for mellemtrinnets pædagoger med 12 deltagere.

Workshop for NNOPU, et netværk af forskere og praktikere der arbejder med mfn.
Astrid Louise Kunzendorf kontaktede mig fra NNOPU, for at høre om jeg ville holde et foredrag og efterfølgende lave en workshop, omkring mit arbejde med nærvær og mindfulness i skolen¨.

Undervisning på Campus Roskilde 2017 
Jeg blev kontaktet af Dorte Tovgaard underviser i Center for skole og læring, som havde et specialiseringsmodul ”Kognitiv adfærdsterapi og vejledning” hvor der indgik tre undervisningsgange med mindfulness og hun ville derfor gerne have mig til at undervise, da de studerende havde været så inspireret af min undervisning sidst.

Mindfulness for lærerstuderende på UCSJ-Absalon i Roskilde og Vordingborg start 2016
Dorte Tovgaard og Stine Lindegaard Hansen fra center for skole og læring, som jeg er i NNOPU netværk med (et netværk af forskere og praktikere der arbejder med bevidst nærvær) ville gerne have mig til at undervise de studerende i ”Mindfulness i skolen”, et modul omkring undervisning af børn i kropsbevidsthed, nærvær og opmærksomhed på UCSJ-læreruddannelsen på Absalon i Roskilde og i Vordingborg 2016 og 2017

Mindfulness event for alle interesserede på Allerød privat skole
”Mindfulness for dig og dit barn” Gratis event for forældre, børn, bedsteforældre, pædagoger og lærere. Arrangementet bød på foredrag for de voksne og praktiske øvelser for både børn og voksne. Hvor de 50 deltagere fik redskaber til at opleve sammenhængen mellem krop, tanker og følelser for derigennem at kunne finde indre ro og kunne holde balancen i en travl og udfordrende hverdag.

Mindfulness for alle medarbejderne på Baunehøj efterskole 2017
En workshop hvor 18 deltagere lærte hvad mindfulness er, og hvor de fik ideer og enkle kropsøvelser/afspænding til at praktisere mindfulness i dit arbejdsliv og i samvær med de unge. Der blev lagt vægt på alderssvarende aktiviteter for teenagere, der nemt kunne integreres på efterskolen.

Deltagerne fik endvidere redskaber til håndtering af jobbets mange udfordringer og fik øvelser der kunne give ro, overblik og energi til at rumme de mange daglige møder med børn, kollegaer og forældre, uro i klassen, konfliktløsning og omskiftelige forhold i klasserummet.

Mindfulness for lærere på årgang 1. og 2. på Tove Ditlevsens skole i Kbh., start 2017
”Vær i ro med dig selv, når du læser”. Projekt for lærere og elever på 1. og 2. årgang. Projektet skulle give dansklærerne forskellige brugbare mindfulness værktøjer, som de kunne integrere i undervisningen – Redskaber der kunne hjælpe eleverne til at få mere ro og mere fokus på danskundervisningen samt styrke de deltagende læreres egen stresshåndtering og nærvær i undervisningen. Kurset var 6 gange á 3 timer for 10 lærere + 8 timers supervision. Hvor jeg imellem 3 og 4 kursusgang kom ud i klasserne og viste i praksis, hvordan et undervisningsforløb kunne se ud sammen med eleverne i en halv time. Mellem 4 og 5 kursusgang kom jeg igen ud i klasserne og observerede hvordan de deltagende lærere underviste i mindfulness og efterfølgende var der 15 minutters individuel supervision.

Mindfulness til særligt sensitive børn.
Målrettet forældre. Foredrag om mine erfaringer med sensitive børn samt intro til mindfulness. Undervisningen var oplevelsesorienteret med teori og praktiske øvelser, som forældrene kunne træne hjemme sammen med deres barn.

Pædagogisk dag for alle medarbejderne på Bornholms Frie Idrætsskole
En hel dag på 8 timer, hvor 16 deltagere fik en introduktion til mindfulness og hvor formålet var at få værktøjer til at skabe tid og rum for undervisning i mindfulness. Det, for at udvikle nærvær, fokus og livsglæde samt evnen til at finde den indre ro i børns hverdag i skolen

Kontakt mig

Har du specielle ønsker, eller vil du høre mere om mine forløb og workshops, så udfyld felterne, og jeg vil kontakte dig hurtigst muligt.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.